WATER drager van Leven

Bestuur (2004-2019)

De stichting WdL is per 1-2-1019 ontbonden.

Onderstaande afscheidsbrief is verzonden aan de ons bekende adressen.

Hiermee informeren we je over ons besluit onze activiteiten in het kader van de Stichting WATER, Drager van Leven, te beëindigen.

 Vanaf 2004 hebben we ons gezamenlijk gedurende 15 jaar intensief met het verschijnsel Water bezig gehouden. Vier personen die tijdens hun werkzame leven steeds meer geboeid raakten door de geheimen van dit element, in vakkringen bekend als H2O, noodzakelijk voor het leven op aarde. We hebben kennis over die geheimen gezocht en de vrijheid genomen daarbij ook de meer spiritueel getinte aspecten van water in beeld te brengen.  

Zo mogelijk jaarlijks hebben we daartoe congressen en seminars georganiseerd, met sprekers uit Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Tsjechië en de Verenigde Staten, de laatste drie keer in samenwerking met Waternet. Tot onze vreugde bleken particuliere en organisaties uit de watersector bereid deze activiteit financieel te ondersteunen.

Sterk geïnteresseerden troffen elkaar tweemaal per jaar in de zgn. Waterkring rond een rijk geschakeerd palet voordrachten.

In het Platform Vitaal Water wisselden vakgenoten, werkzaam in de watersector, eveneens twee maal per jaar hun kennis en ervaringen uit. Wij zijn RoyalHaskoningDHV dankbaar voor de gastvrijheid, die dit bureau ons daarbij verleende. Ter ondersteuning van al deze activiteiten onderhielden we een website. Voorts zochten enige van onze bestuursleden zeer praktische toepassingen voor water­fenomenen in de vorm van Fishflowforms. 

Ook ons bestuur is onderhevig aan de kringloop van het leven. We worden ouder en komen verder van de praktijk van alledag af te staan. En onze initiatiefkracht wordt allengs minder. Opvolgers dienden zich niet aan. Vandaar ons besluit om per 1 februari 2019 als stichting te stoppen. Op individuele basis blijven wij relevante ontwikkelingen volgen. Incidenteel zullen we je in de toekomst nog berichten over eventuele initiatieven op het gebied van water en leven van anderen. Onze website en emailadres blijven vooralsnog in de lucht. 

Tot slot danken wij jullie allen voor de actieve belangstelling voor de activiteiten van onze stichting, die we in de afgelopen 15 jaar hebben ondervonden.

 Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Stichting: Maarten Gast, Hans Wessel, Hans van Sluis en Peter Schukking

Maarten Gast te Bloemendaal (voorzitter) 

Landbouwkundig ingenieur (LU Wageningen 1967) --- oud-directeur Waterleidingbedrijf  Amsterdam, oud-president van de koepel van waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied (IAWR). Bestuurslid van het Institut für Strömungswissenschaften.

Johannes (Hans) Wessel te 's-Heerenberg  (vice-voorzitter)  

Jurist (UvAmsterdam 1955) --- emeritus hoogleraar Waterwetgeving en bestuur TU Delft. Directeur Centrum voor internationaal Stroomgebiedbeheer faculteit CT TU Delft. Initiatiefnemer Jura Nova.

Hans van Sluis te Amersfoort (secretaris)

Scheikundig ingenieur (TU Delft 1973) --- oud-senior adviseur Water Natuur en Ruimte bij DHV Advies- en Ingenieursbureau.

Peter Schukking te Zeist (penningmeester)

Civiel ingenieur (TU Delft 1966) ---  waterloopkundige, oud-leraar en onderwijsadviseur.

 

vlnr achter: Maarten Gast, Hans van Sluis en Wolfram Schwenk*.

vlnr voor: Peter Schukking, Joachim von Köningslöw*, Hans Wessel en John Wilkes*.

* inleiders op de confentie Het wezen van water, 23 april 2005

 

Contact

WATER drager van Leven - email                                        last updated  08-04-2019

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl