WATER drager van Leven

Activiteiten

Overzicht seminars SWdLsinds 2005

Zie de lijst en de onderstaande korte verslagen.

Seminar Water en Klimaat - wat is oorzaak, wat is gevolg? 24 maart 2017 te Amsterdam

Op 24 maart 2017 namen ca. 70 belangstellenden deel een internationaal klimaatseminar over de mogelijke invloed van de waterhuishouding en het bodemgebruik op het klimaat op locale en regionale schaal. Dr Jan Pokorný (Univ. van Praag) presenteerde zijn - onorthodoxe - visie. Prof. Dr Han Dolman (VU Amsterdam) reageerde daarop. Ir Daniël Goedbloed (Waternet) schetste de ambitie en aanpak van het project Amsterdam Rainproof.

Het verslag kan hier worden gedownload.

Waterkring

De Waterkring zal geen halfjaarlijkse bijeenkomsten meer organiseren.  Meer over de waterkring...

Platform Vitaal water

De bijeenkomsten van het platform zijn tijdelijk opgeschort i.v.m. bezinning over toekomstplannen. Meer over het platform Vitaal Water....

Lezing Cees Kamp (april 2016)

Op 21 april 2016 gaf Cees Kamp voor de deelnemers van het Platform Vitaal Water een lezing over zijn onderzoek naar watervitalisering. Een deel van het WETSUS-onderzoek waaraan Cees meer dan 6 jaar   heeft meewerkteis beschreven in het artikel over "Strong gradients in weak magnetic fields induce DOLLOP formation in tap water". Dit artikel gaat over het effect van een waterkernmagneet op leidingwater. Het werd gepubliceerd in het tijdschrift "Water" (zie http://www.mdpi.com/2073-4441/8/3/79).

Seminar met Gerald Pollack (The 4th Phase of Water) en Hans Lyklema (co-referaat) op 12 october 2015 te Amsterdam

Op uitnodiging van SWDL, Waternet en Waterschap De Dommel gaf de Amerikaanse hoogleraar biochemie Gerald Pollack op 12 october 2015 een openbare presentatie in het hoofdkantoor van Waternet, het waterketenbedrijf van Amsterdam e.o. Op 14 october vond bij Waterschap De Dommel met hem een besloten bijeenkomst plaats voor waterbeheerders.

De bijeenkomst op 12 october bij Waternet in Amsterdam werd bijgewoond door ca. 50 personen, die genoten van de boeiende presentatie van Pollack maar ook de kritische vragen van Lyklema wisten te waarderen. Sommigen hadden zelfs nog wel meer discussie willen zien, anderen hadden graag nog wat doorgepraat over de achtergronden van het onderzoek naar het zogenoemde EZ-water.

Professor Pollack ontdekte ca. 10 jaar geleden de  zgn. "Exclusion Zone", een dunne vloeistoflaag op het grensvlak van water en hydrofiele vaste stoffen zoals hout en papier, maar ook eiwit en andere (levende) biologische materialen. In deze exclusion zone vertoont water andere fysische en chemische karakteristieken dan in de 'bulk' van de vloeistof. Hoewel er nog veel te begrijpen en te verklaren valt, is duidelijk dat als deze inzichten stand houden, ze grote gevolgen kunnen hebben voor het denken over en het omgaan met water, in het bijzonder in relatie met levensverschijnselen. Vooralsnog is Gerald Pollacks werk niet doorgedrongen tot de canon van de universitaire chemie.

Professor Hans Lyklema (WUR) belichtte op 12 october de ontdekkingen van Gerald Pollack vanuit zijn vakgebied, de fysische chemie en colloidchemie. Hij gaf aan welke vragen  naar zijn mening nog zullen moeten worden beantwoord, voordat er sprake kan zijn van acceptatie in brede kring. Hij kwam tot de - voorlopige - conclusie dat er door Pollack en medewerkers weliswaar zeer intrigerend onderzoek is verricht, maar dat er niet van een echte vierde aggregatietoestand van water kan worden geproken. Hij acht nader onderzoek naar de eigenschappen van de gebruikte vaste fase (Nafion, metalen, e.a.) en de interactie met het oplosmiddel (ook anders dan water) noodzakelijk. 

Als initiatiefnemers zien we terug op een boeiende gedachtenwisseling, die door de inbreng van Hans Lyklema een extra dynamiek verkreeg.

Interessante links m.b.t. Pollack's onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=nTngSAG28J4

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/08/18/exclusion-zone-water.aspx

http://www.ebnerandsons.com/products/the_fourth_phase_of_water

Seminar "Initiatieven voor water" op 31 october 2014 te Amersfoort

Het middagseminar over “Initiatieven voor Water” trok ca. 70 belangstellenden. Maarten Gast opende met een informatieve inleiding over het Nederlandse waterbeheer en de activiteiten van de 10-jarige Stichting WATER Drager van Leven. Deze presentatie is achteraf door hem omgewerkt tot een brochure.  Paul van Dijk (beeldhouwer), Hans van Sluis (watertechnoloog) en Bart Wesseling (waterbouwkundige) gingen in op achtereenvolgens het ontwerpproces, de werking van flowforms en de ontwikkeling van een ‘fishflowform’. Ignaz Anderson, directeur van de IONA-Stichting, sloot het seminar met een feestelijke presentatie "Water verbindt" af.

Seminar over Duits onderzoek naar effecten van behandeling met  watervitalisatoren (2012) te Amersfoort

Op 26 october 2012 zijn tijdens een middagseminar in Amersfoort de resultaten van onderzoek naar de effecten van watervitaliserende apparatuur worden gepresenteerd. In de afleveringen 36 en 37 van het tijdschrift Wasserzeichen is kort over dit onderzoek gerapporteerd: C. Sutter-Picariello, M. Schleyer, C. Liess (2013) - Wasserbehandlung durch "Vitalisierungsverfahren;  download deel 1 . download deel 2

De uitgebreide eindrapportage (C. Sutter-Picariello, M. Schleyer, C. Liess (2013): Untersuchung von Methoden der Wasserbehandlung zur Qualitätsverbesserung, so genannte „Vitalisierung“, „Energetisierung“ oder „Belebung“, Projektbericht, Herrischried) is bij het Institut für Strömungswissenschaften te bestellen.

Vitaal Water dagen DHV in september 2011

Impressies van Maarten Gast (voorzitter SWDL) en Theo Claassen (Wetterskip Fryslân) zijn verschenen in de tijdschriften H2O en Neerslag. Evert Schaap (Esyntech) schreef een artikel in Watervakblad. - Lees meer  ....

DHV bracht ter gelegenheid van de Vitaal Waterdagen een boekje uit onder de titel 'Vitaal Water voor Mens en Natuur'. Dit kan - als pdf - worden aangevraagd via info@stichtingwater.nl.

Gebruikers in groente- en fruitteelt en veehouderij zijn positief over watervitalisatoren

In het voorjaar van 2011 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van zakelijke en particuliere gebruikers van watervitalisatoren. Zakelijke gebruikers werden telefonisch geïnterviewd. Particulieren konden hun ervaringen melden via een on-line enquête. De resultaten geven aan dat de groente- en fruittelers en veehouders tevreden zijn over de door hen geïnstalleerde apparatuur. Wel geven sommigen aan dat het lastig is om de geconstateerde verbeteringen met zekerheid daar aan toe te schrijven.  Er is een korte tussenrapportage beschikbaar. Meer...

Onderzoek ethertechnologie (2010-2011)

Leden van het stichtingsbestuur werkten mee aan een verkennende studie naar de mogelijke rol van ethertechnologie in de toekomstige energievoorziening. In dat verband is door hen een essay over de uitvindingen van Viktor Schauberger opgesteld en is het leven en werk van Ehrenfried Pfeiffer beschreven. Pfeiffer verrichte op aanwijzing van Rudolf Steiner al in 1922 onderzoek naar ethertechnologie. Het essay (Engelstalig) is via ons secretariaat verkrijgbaar. Meer ....

Contact

roosWATER drager van Leven - email                                              last updated  04-02-2019

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl