Stichting WATER drager van Leven

 

Seminar 2018 Water en Leven - convocatie en programma

Thema

Henry verklaart de unieke, voor leven onmisbare eigenschappen van water uit quantumtheoretische inzichten. Die komen er op neer dat het water in iedere levende cel in een bijzondere, 4e aggregatietoestand verkeert met fysische kenmerken die sterk afwijken van die van ijs, (vrij) water en waterdamp.  In deze toestand hebben de watermoleculen onderling geen vaste binding zoals in ijs en ook geen vrije, ongecoördineerde beweging zoals in (vrij) water, maar vormen zij coherente eenheden (domeinen) waarin de waterstofkernen van de watermoleculen eenzelfde oriëntatie en eenzelfde oscillerende beweging vertonen. Henry vergelijkt dit met de positionering van ieder individu in een zwerm spreeuwen of een school vissen.

Deze coherente domeinen vormen aan de vele grensvlakken in de levende cel een beweeglijke structuur, die biochemisch actief is. Deze activiteit wordt aangestuurd door "informatie", die ondermeer in DNA vastligt. Coherent water geeft de informatie van bijvoorbeeld het DNA-molecuul via een electromagnetisch veld door aan de omgeving, o.a. niet-coherent water en de daarin opgeloste stoffen. 

Levensprocessen kunnen alleen door de bemiddeling van dit water tussen organische moleculen en ionen verlopen. De werking van homeopathie is volgens Henry dan ook te verklaren doordat de eigenschappen van een opgeloste stof in coherente domeinen worden 'geregistreerd'. Wanneer de oplossing op de juiste wijze stapsgewijs wordt verdund, verdwijnt uiteindelijk wel de stof zelf, maar worden deze eigenschappen via de oriëntatie en de trilling van coherente waterstofkernen steeds overgedragen op het toegevoegde niet-coherente water, dat daardoor eveneens coherent wordt.

Door de coherente domeinen is water eveneens zeer ontvankelijk voor energetische invloeden en in staat deze vast te houden.

Henry maakt aannemelijk dat de capaciteit van de coherente domeinen groot genoeg is om alle voor het functioneren benodigde informatie van een levend organisme op te slaan.

Details Prof. Marc Henry

Position: Laboratory Head at the Laboratoire de Chimie Moléculaire de l'État Solide, University of Strasbourg

Profile

 

Details Paul Doesburg

Onderzoeker-eigenaar van het Crystallab in Ottersum (L). Test via de kristallisatie van koperchloridepreparaten de kwaliteit en de levenskracht van voedingsmiddelen. Met deze methode heeft hij ook onderzoek gedaan naar de invloed van straling van mobiele telefoons op water.

Details Ir Christine Sutter

Sinds 20 jaar een van de dragende krachten van het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D). Zij zal de brug proberen te slaan tussen haar onderzoek naar de vormkrachten van water en de benadering van Henry.

Programma

13.00-13.30    Inloop deelnemers

13.30-13.35    Welkom namens Waternet, Jan Peter van der Hoek, namens SWDL, Maarten Gast

13.35-14.35    Nieuwe inzichten in het functioneren van watermoleculen in levensprocessen:                 Marc Henry, Universiteit Straatsburg

14.35-15.05    Toetsing aan ervaringen met de invloed van gsm-straling op water:                                    Paul Doesburg, Crystallab Ottersum

15.05-15.30    Pauze

15.30-16.15    Toetsing aan ervaringen met vormkrachten in water:                                             Christine Sutter, Strömungsinstitut Herrischried

16.15-16.45    Discussie o.l.v. Hans van Sluis

16.45-17.00    Afsluiting: Maarten Gast

17.00-17.30    Samenzijn bij de borrel

Contact

Stichting WATER drager van Leven - email                                        last updated  31-07-2021

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl