WATER drager van Leven

Ontbinding stichting WdL per 1 februari 2019

Onderstaande afscheidsbrief is verzonden aan de ons bekende adressen.

Hiermee informeren we je over ons besluit onze activiteiten in het kader van de Stichting WATER, Drager van Leven, te beëindigen.

 Vanaf 2004 hebben we ons gezamenlijk gedurende 15 jaar intensief met het verschijnsel Water bezig gehouden. Vier personen die tijdens hun werkzame leven steeds meer geboeid raakten door de geheimen van dit element, in vakkringen bekend als H2O, noodzakelijk voor het leven op aarde. We hebben kennis over die geheimen gezocht en de vrijheid genomen daarbij ook de meer spiritueel getinte aspecten van water in beeld te brengen.  

Zo mogelijk jaarlijks hebben we daartoe congressen en seminars georganiseerd, met sprekers uit Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Tsjechië en de Verenigde Staten, de laatste drie keer in samenwerking met Waternet. Tot onze vreugde bleken particuliere en organisaties uit de watersector bereid deze activiteit financieel te ondersteunen.

Sterk geïnteresseerden troffen elkaar tweemaal per jaar in de zgn. Waterkring rond een rijk geschakeerd palet voordrachten.

In het Platform Vitaal Water wisselden vakgenoten, werkzaam in de watersector, eveneens twee maal per jaar hun kennis en ervaringen uit. Wij zijn RoyalHaskoningDHV dankbaar voor de gastvrijheid, die dit bureau ons daarbij verleende. Ter ondersteuning van al deze activiteiten onderhielden we een website. Voorts zochten enige van onze bestuursleden zeer praktische toepassingen voor water­fenomenen in de vorm van Fishflowforms. 

Ook ons bestuur is onderhevig aan de kringloop van het leven. We worden ouder en komen verder van de praktijk van alledag af te staan. En onze initiatiefkracht wordt allengs minder. Opvolgers dienden zich niet aan. Vandaar ons besluit om per 1 februari 2019 als stichting te stoppen. Op individuele basis blijven wij relevante ontwikkelingen volgen. Incidenteel zullen we je in de toekomst nog berichten over eventuele initiatieven op het gebied van water en leven van anderen. Onze website en emailadres blijven vooralsnog in de lucht. 

Tot slot danken wij jullie allen voor de actieve belangstelling voor de activiteiten van onze stichting, die we in de afgelopen 15 jaar hebben ondervonden.

 Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Stichting: Maarten Gast, Hans Wessel, Hans van Sluis en Peter Schukking

 

Bijna 100 deelnemers aan seminar over Water en Leven

Op 15 october jl. vond in samenwerking met Waternet, het waterkringloopbedrijf van Amsterdam, een zeer geslaagd middagseminar plaats over Water en Leven.

Eilard Jacobs, oud-medewerker van Waternet, wijdde hieraan een column in Vakblad H2O. Zie: De-vierde-fase-van-water

Een seminar over dit brede thema is mogelijk geworden door nieuwe wetenschappelijke inzichten, waarvoor al in de jaren 1980 de basis is gelegd. Sindsdien hebben vele tientallen onderzoekers wereldwijd aan de oplossing van het “raadsel water” gewerkt. Wij zijn bijzonder ingenomen met de komst van een bij deze ontwikkelingen betrokken onderzoeker, prof. Marc Henry – hoogleraar aan de Université de Strasbourg. Hij heeft in zijn keynote presentation aangegeven hoe de schijnbaar zo eenvoudige watermoleculen drager kunnen zijn van het meest complexe verschijnsel op aarde - het leven - en daarmee een mogelijke verklaring bieden voor verschillende tot nu toe onbegrepen eigenschappen van water. Het gaat volgens hem om samenwerking op moleculair niveau, waarvoor water als buitenbeentje onder de vloeistoffen bij uitstek is toegerust. 

Verdere inleiders waren Paul Doesburg (Crystal Lab) en Christine Sutter (Strömungsinstitut Herrischried/Adventa Initiative). Zij presenteerden ieder hun eigen ervaringen met fenomenologisch wateronderzoek in relatie met de gepresenteerde nieuwe inzichten.

Meer lezen....

Onderzoek vistrap met fishflowforms succesvol afgerond

Waterschap De Dommel heeft in samenwerking met de Stichting Fishflowform een experimentele vispassage gerealiseerd.  Deze is aangelegd in de Buulder Aa ter hoogte van de stuw bij Molenheide. De passage is uitgerust met Fishflowforms in de plaats van overlaten. De ritmische stroming van de flowforms wekt het benodigde verval op en maakt het kunstwerk tot een sieraad in het landschap. In 2015-2017 is een uitgebreid onderzoek naar het functioneren ervan en naar de gevolgen voor het water uitgevoerd.

Het onderzoek heeft aangetoond dat een vistrap met fishflowforms een aantrekkelijk alternatief is voor de gebruikelijke ontwerpen. Meer info ..

 

Het werk van de Stichting WATER Drager van Leven

De door Maarten Gast op 31 october 2014 gepresenteerde inleiding over water is omgewerkt tot een brochure over het werk van de Stichting, haar visie op water en enige in dat licht interessante gegevens.

Contact

WATER drager van Leven - email                                                last updated  04-02-2019

 

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl